Utträde ur klubben

Följande gäller för medlemmar som önskar utträda ur klubben:

1. Inför varje nytt år, senast 31 oktober, meddela skriftligen önskemål om att utträda ur klubben.
2. Meddela om det finns ny adress eller annan kontaktinformation.
3. Erlägga de av klubben fastställda avgifter inom föreskriven tid.
4

Gäller senior med aktie:

Inom fjorton (14) dagar efter medlemskapets upphörande hembjuda sina aktier i Toftadals Golf AB och andelen i föreningen till inlösen av klubben, därvid ersättningsbeloppet skall motsvara dagsvärdet av aktierna och andelen med avdrag för belopp, varmed medlemmen kan häfta i skuld till klubben.

 

Enligt klubbens stadgar, skall enligt 11§ utträde;

"Medlem, som vill förändra sin medlemskategori eller utträda ur golfklubben, skall skriftligen meddela detta senast den 31 oktober under löpande kalenderår. Sker ej detta, anses medlemskapet omfatta också nästkommande kalenderår med skyldighet att erlägga för det året stadgad avgift."

Skicka ditt utträde via mail till camilla@vellingegk.se

eller vi post till Vellinge Golfklubb, Norra Hötoftavägen 392, 235 94 Vellinge.