Höstmöte 22 oktober 2018

Härmed kallas medlemmar i Vellinge Golfklubb till ordinarie Höstmöte måndagen den 22 oktober kl 18.00 i klubbhuset Vellinge Golfklubb.

1 Fastställande av röstlängd för mötet

2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

3 Fastställande av föredragningslista

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

5 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

6 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

7 Övriga frågor

Material finns tillgängligt på hemsidan www.vellingegk.se senast en (1) vecka före höstmötet.

Vellinge 2018-10-02

Styrelsen

Kommentarer