Kallelse Höstårsmöte 14/10

Härmed kallas medlemmar i Vellinge Golfklubb till ordinarie Höstmöte måndagen den 14 oktober kl 18.00 i klubbhuset Vellinge Golfklubb.

1 Fastställande av röstlängd för mötet
2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3 Fastställande av föredragningslista
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
5 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
6 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
7 Övriga frågor
Material finns tillgängligt på hemsidanwww.vellingegk.sesenast en (1) vecka före höstmötet. 

Vellinge 2019-09-23

Kommentarer