Kallelse Höstårsmöte 19/10

Härmed kallas medlemmar i Vellinge Golfklubb till ordinarie Höstmöte måndagen den 19 oktober kl 18.00 i klubbhuset Vellinge Golfklubb.

1 Fastställande av röstlängd för mötet
2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3 Fastställande av föredragningslista
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
5 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
6 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
7 Övriga frågor
Material samt svar på inkommen motion finns tillgängligt på hemsidan www.vellingegk.se senast en (1) vecka före höstmötet.

Vellinge 2020-09-21

*Pga rådande omständigheter och satta regler gällande folksamlingar har vi satt ett max på 40 personer som kan närvara vid mötet utöver styrelsen. Observera att det är obligatorisk anmälan till info@vellingegk.se (maximalt en person per hushåll).

Kommentarer