Tävlingsbestämmelser

Allmänna Tävlingsbestämmelser Alla tävlingar på Vellinge GK spelas enligt Regler för golfspel samt Spel- och tävlingshandbok utgivna av Svenska Golfförbundet.

Rätt att delta

Aktiva medlemmar i klubben som uppfyller de villkor som angivits för den enskilda tävlingen äger rätt att deltaga. 
Tävlingar markerade med Ö i tävlingsprogrammet är öppna för deltagare från andra klubbar med högst hcp 36,0.

Handicapdefinitioner

EGA Exakt handicap: en spelares handicap uttryckt i heltal med en decimal.
EGA Exakt tävlingshandicap: För att få EGA Exakt Tävlingshandicap krävs att spelaren har fyra (4) eller fler registrerade handicapronder. 

En spelare kan när som helst under året få EGA Exakt Tävlingshandicap om han registrerat fyra (4) HCP-grundande ronder under innevarande år. Kontrollen kommer att skötas i Golfens IT-system (GIT) i samband med att en HCP-grundande rond registreras på spelaren.

Spelhandicap: en spelares erhållna slag enligt slopetabell.
Reducerad spelhandicap: Används i vissa spelformer. Uttrycks i heltal eller med decimal.

 

Val av Tee

Om inte annat anges spelar:

-       Herrar från tee 57
-       Damer från tee 50

Klassindelningar

Tävlingar spelas (om inte annat anges i respektive tävlingsbestämmelse) i följande hcp-klasser enligt exakt handicap:

A: hcp upp t o m 12,4
B: hcp 12,5 – 24,4
C: hcp 24,5 – 36,0

Spelare med handicap 36+ får delta i klass C, men endast tillgodoräkna sig hcp 36,0
Klassgränser kan justeras vid stora skillnader i klasstorlekarna.

Minst 6 stycken deltagare erfordras per klass för anordnande av tävling (med undantag för KM). Vid lägre antal har tävlingsledningen rätt att slå samman klasser.

Anmälan till tävling

Anmälan till tävling kan göras ca en månad innan tävlingsdatum antingen:

-       via golfterminalen i klubbhuset
-       via ”Min golf” på www.golf.se
-       via direktanmälan i reception
-       via telefon på telnr 040-44 32 55

Anmälningstiden går ut kl 15.00 onsdag före veckoslutstävling, och för övriga tävlingar kl 15.00 två dagar före tävlingsdagen.
Första och sista anmälningsdagen framgår på www.golf.se i terminalen samt på anslag på TK: s tavla.

Reserver kan personligen anmäla sig till kansliet efter anmälningstidens utgång eller till tävlingsledningen på tävlingsdagen och träda in vid eventuella återbud i den egna klassen.

Spelare som saknar partner i lagtävling kan anmäla sig till kansliet före anmälningstidens utgång för att om möjligt sättas in i ett lag.

Starttider

Startlista finns på TK: s anslagstavla från kl 12.00 fredag före veckoslutstävling, för övriga tävlingar från kl 12.00 dagen före tävlingsdagen. Startlista finns också på www.golf.se samt på klubbens hemsida under Tävlingar.

Spelare skall vara förberedd för start i god tid, senast fem (5) minuter före starttid. ”Fröken UR” gäller!

Om spelare anländer till den plats han skall starta, beredd att slå ut, inom fem (5) minuter efter utsatt tid (och om det inte finns några omständigheter som skulle motivera upphävandet av diskvalifikation (enligt regel 33-7), är plikten för att inte starta i tid

-       förlust av hålet i matchspel
-       två slags plikt på det första hålet i slagspel

Uteblivande från tävling

Har avanmälan inte gjorts före anmälningstidens utgång skall anmälningsavgiften (startavgiften) alltid betalas enligt gällande bestämmelser i Spel- och Tävlingshandboken (Kap 2.9).

Sjukdom skall rapporteras till tävlingsledningen senast 30 minuter före första start på telefon 040-44 32 55.

Anmäld spelare som uteblir från start skall betala startavgift, för tävlingen vilken skall vara betald innan deltagande i nästa tävling.

Utebliven spelare kan bli avstängd från att delta i klubbens tävlingar i upp till 14 dagar och skall därför snarast möjligt lämna en förklaring till varför han/hon uteblev. Tävlingsledaren ansvarar för rapportering av uteblivna spelare till TK.

Startavgift, tävlingsgreenfee

Startavgift är normalt 100 kr. 
Avgift skall ovillkorligen betalas innan start. 

Gästande spelare skall för att delta i klubbens öppna tävlingar, utöver startavgift, betala tävlingsgreenfee 200 kr för senior och 100 kr för junior.

Klubbens vardagsmedlemmar har rätt att delta i alla klubbens tävlingar mot erläggande av tävlingsgreenfee.

Handicap

Enligt Svenska Golfförbundet gäller vid samtliga tävlingar det hcp som finns registrerat i GIT.
Spelare bör alltid snarast uppdatera sitt hcp via terminalen i klubbhuset eller via www.golf.se

Övningsspel

Övningsspel på banan är inte tillåtet på tävlingsdagen.

Startförbud

Startförbud i anslutning till tävling anges på klubbens anslagstavla och i starttidsschemat i GIT.

Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning

Spelare ska försäkra sig om att mobiltelefon och annan elektronisk utrustning som medförs på banan inte stör andra spelare och att sådan utrustning inte används i strid med spelets regler.

Mobiltelefon får användas i nödsituationer eller för att påkalla domare/tävlingsledning.

I fall av ett allvarligt brott mot etiken, har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 33-7.

Spelare avbryter tävling

Enligt Regel 6-8 får en spelare inte avbryta en rond utan giltigt skäl. (Dåligt väder är i sig inte godtagbart skäl för att avbryta spelet.) Sker detta är spelaren diskvalificerad.

Avbrott utan giltiga skäl kan leda till att spelaren blir avstängd från att delta i klubbens tävlingar i upp till 14 dagar.
Tävlingsledaren ansvarar för rapportering av spelaren till TK.

Utebliven närvaro vid prisutdelning

Priser skall avhämtas personligen vid prisutdelningsceremonin.
Om spelare inte hämtar sitt pris i samband med prisutdelningen förverkas priset, som istället går till nästa tävlingsdeltagare i resultatlistan.

Prisbord
Värdet av prisbordet vid icke sponsrade tävlingar skall uppgå till 70% av startavgifterna och fördelat enligt principen ett pris per sju deltagare.

Vandringspris

Inteckning i vandringspris kan endast erövras av klubbens medlemmar med amatörstatus.

Regelfrågor

Tvister, regeltolkning och regelfrågor avgörs av tävlingsledare eller domare, om sådan är utsedd.

Särskiljning

Vid lika resultat efter genomförd tävling gäller bestämmelser och rekommendationer som Svenska Golfförbundet fastslagit, se Spel- och Tävlingshandboken 2012-2015 p 5.23.

Ändring i tävlingsprogrammet

Tävlingskommittén kan ändra i tävlingsprogrammet under pågående säsong. Kontrollera därför alltid TK: s anslagstavla, klubbens hemsida eller kontakta receptionen.

Tävlingskommittén Vellinge GK