Höstmöte 2023-11-27

Publicerat: 2023-10-17 - 10:30 - Skrivet av Calle Thelin

Härmed kallas medlemmar i Vellinge Golfklubb till ordinarie Höstmöte måndagen den 27 november klockan 18.00 i klubbhuset på Vellinge Golfklubb.

1) Fastställande av röstlängd för mötet.
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3) Val av två protokolljusterare och rösträknare.
4) Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och rätt tid.
5) Fastställande av föredragningslista.
6) (a) Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter i Golfklubben för det kommande verksamhetsåret. (b) Fastställande av spelavgifter och övriga avgifter i Bolaget för det kommande verksamhetsåret.
7) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen.
8) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
9) Övriga frågor, information, frågestund och diskussion.

Välkomna.

Vellinge 2023-10-17