Lokala Regler och Tävlingsvillkor

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

”Tillfälliga Lokala Regler” finns anslagna på anslagstavlan i entrén och på Vellinge GK´s hemsida, www.vellingegk.se.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1 Out of bounds (Regel 18.2)
En boll som blir liggande på eller bortom den allmänna väg som går genom banan är ”Out of bounds” även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på annat hål.

2 Pliktområden (Regel 17)
a. Samtliga pliktområden är röda pliktområden.
b. De röda pliktområdena mot åkermarken på hål 12, 13 och 14, som bara är definierade på en sida, sträcker sig oändligt.
c. Trä-palissaden på hål 12 och hål 13 är i pliktområdet. (Regel 17.1 a)
d. Samtliga gångbroar över pliktområden är i pliktområdena. (Regel 17.1 a)

3 Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a. Bollen träffar kraftledning
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en kraftledning under spelet av hål 3, måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6).
Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7.
Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.

b. Droppzoner Hål 11 och Hål 13
Om en spelares boll är i pliktområdet på Hål 11 eller Hål 13, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet även om den inte hittas, har spelaren dessa lättnadsalternativ, vart och ett med ett slags plikt:
• ta lättnad enligt Regel 17.1, eller
• som ett extra alternativ, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen.
Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

4 Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a. Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.
6. Dräneringsdiken/strängar med singel som finns på spelfältet.

b. Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som ”oflyttbara tillverkade föremål” har samma status som det tillverkade föremålet .
2. Rep och stolpar för en avgränsad yta till områden definierade som ”oflyttbara tillverkade föremål” har samma status som det tillverkade föremålet.

5 Begränsningar i att använda speciell utrustning
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6 Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger).
I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

7 Scorekortsansvar
Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats av spelaren eller markören, eller båda, får spelaren den allmänna plikten.
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Fastställda av Vellinge GK´s Tävlingskommitté 2023-03-22.

 

Tillfälliga Lokala Regler
Nedanstående förändringar och komplettering av Vellinge GK´s Lokala Regler gäller tills vidare.

1. Pliktområden Hål 12 och Hål 13
Pliktområdet definieras av trä-pallisadens yttre kant mot mot pliktområdet. Trä-pallisaden är inte i pliktområdet.

2. Droppzoner Hål 11 och Hål 13
Om en spelares boll är i pliktområdet på Hål 11 eller i pliktområdet på Hål 13 som delvis begränsas av pallisaden, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i det pliktområdet även om den inte hittats, har spelaren dessa lättnadsalternativ, vart och ett med ett slags plikt:

• ta lättnad med slag och distans enligt Regel 17.1d(1), eller
• droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen.

Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
Spelaren får inte ta lättnad enligt Reglerna 17.1d(2) eller 17.1d(3).

Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a.

3. Provisorisk boll
Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på Hål 11, Hål 12, Hål 13 Hål 14 och Hål 15, får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:

Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna lokala regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:

a. När den ursprungliga bollen hittas i pliktområdet inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen:
• Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och då får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte.
• Eller fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får den ursprungliga bollen inte spelas.

b. När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde: Den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel.

Plikt för brott mot lokal regel: Allmän plikt.”

Fastställda av Vellinge GK´s Tävlingskommitté 2023-09-06

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingsvillkor gällande deltagande, tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för erspektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat angetts för en enskild tävling.

8 Deltagare
Aktiva medlemmar i Vellinge GK som erlagt anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar.
Tävlingar markerade med Ö i tävlingsprogrammet är öppna för deltagare från andra klubbar.

9 Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 15.00 på onsdagen före veckoslutstävling och för övriga tävlingar klockan 15.00 två dagar fölre tävlingen.
Anmälan till tävling görs:
- via golfterminalen i klubbhuset
- via ”Min golf” på www.golf.se
- via direktanmälan i reception
- via telefon på telnr 040-44 32 55
Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Återbud efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8.3.6.

10 Anmälningsavgifter
Startavgift är 120 kronor per deltagare om inget annat anges för den specifika tävlingen. .
Gästande spelare skall för att delta i klubbens öppna tävlingar, utöver startavgift, betala tävlingsgreenfee med 300 kr för senior och 100 kr för junior.
Klubbens vardagsmedlemmar har rätt att delta i alla klubbens veckoslutstävlingar mot erläggande av tävlingsgreenfee.
Avgift skall vara erlagd i samband med anmälan.

11 Handicapklasser
Startfältet delas in i tre handicapklasser med lika många deltagare (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Vid färre än 40 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

12 Tee
Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han vill spela från, om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

13 Startlista
Startlista finns på TK´s anslagstavla från kl 12.00 fredag före veckoslutstävling och för övriga tävlingar från kl 12.00 dagen före tävlingsdagen.
Startlista finns också på www.golf.se samt på klubbens hemsida under Tävlingar.

14 Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspeltävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspeltävlingar utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand enligt den matematiska metoden.

15 Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till Tävlingsledningen/receptionen och har lämnat platsen för inlämning.

16 Prisutdelning
Pris som inte avhämtas av spelaren eller dennes ombud tillfaller nästa pristagare.
Om man inte kan stanna tills prisutdelningen får man ha ombud. Detta ska meddelas Tävlingsledaren före start. Ombudet måste delta i tävlingen. Tävlingsledare eller funktionärer får inte vara ombud.
Inteckning i vandringspris kan endast erövras av klubbens medlemmar med amatörstatus.

17 Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Fastställda av Vellinge GK´s Tävlingskommitté 2023-03-22.